Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

plné znění této nové městské vyhlášky

Obecně závazná vyhláška města Jaroměře č. 6/2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Zastupitelstvo  města  Jaroměře  vydává dne 13. 12. 2001 podle ustanovení § 15 zákona  č 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Správce poplatku

Správu poplatku vykonává Městský úřad Jaroměř  prostřednictvím odboru plánovacího a finančního (dále jen 'správce poplatku')  a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění  pozdějších předpisů,  pokud  zákon č. 565/1990 Sb., o místních  poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2
Poplatník

Poplatník je:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt ( dále jen poplatník ). 

Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společných zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí 
 
Správce domu odvádí poplatek na účet města průběžně, nejpozději do 30.4. a 31.8.  kalendářního roku. K platbě bude předložen rozpis částky s uvedením jména a příjmení, data  narození a adresou poplatníka, výše poplatku.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba: má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.


Čl. 3
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 350,-  Kč za  kalendářní rok a je tvořena
    a) z částky 145,- Kč za kalendářní rok,
    b) z částky 205,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů
         obce v předchozím roce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

    Rozúčtování je uvedeno v příloze č. l této vyhlášky.

Čl. 4
Splatnost poplatku

Poplatek je možné uhradit jednorázově v termínu do 28.2. kalendářního roku. Poplatník  dle č. 2 písm. a), může poplatek uhradit ve dvou stejných splátkách a to nejpozději do 28.2. a 30.6. příslušného kalendářního roku. 

Čl. 5
Ohlašovací povinnost

Poplatník,  má ohlašovací povinnost, kterou splní tím, že správci doručí  ”Přiznání  k  poplatku  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů” (dále jen přiznání) na příslušný kalendářní rok a to v termínu do 28. února. Formulář přiznání v příloze č. 2 této vyhlášky; možnost vyzvednout si jej u správce poplatku.

Pokud nedojde ke změně podaného  přiznání k poplatku, přiznání na následující rok se nepodává. 
Pokud vznikne poplatníkovi poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatník (nebo společný zástupce) povinen podat správci přiznání do 30 dnů po jejím vzniku.
To může učinit i prostřednictvím společného zástupce, v případě rodinného nebo bytového domu prostřednictvím vlastníka nebo správce.

Dojde-li ke změně místa trvalého pobytu nebo změně vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, uhradí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Poplatník resp. společný zástupce je povinen neprodleně podat správci dodatečné přiznání v případě, že u něho nastaly změny mající vliv na výši platby poplatku.

Čl.  6
Osvobození, snížení a  prominutí poplatku

Od  povinnosti hradit poplatek za komunální odpad jsou osvobozeny všechny fyzické osoby, které v příslušném kalendářním roce dovrší 80-ti a více let a dále fyzické osoby, které prokáží že jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P.
Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Čl. 7
Sankce

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může tento nezaplacený poplatek zvýšit až o 50%.  Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení  § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8
Ostatní ustanovení

Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.


Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002. Na úřední desce města byla vyvěšena dne 14.12.2001.

 

ing. Jiřina Jelínková                                                               
starostka města                                                                     

ing. Miroslav Soukup
místostarosta městaredakce, 19. 12. 2001, Téma: městské vyhlášky


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL