Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Jaroměře, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

plné znění této nové městské vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 7/2001
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Jaroměře, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo města Jaroměře na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), §12 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Oddíl I.
Základní ustanovení

Článek 1
Předmět a působnost

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů vznikajících na území města Jaroměře.

Článek 2
Závaznost

Tato vyhláška je závazná pro:
1.) Všechny fyzické osoby, které mají hlášen trvalý pobyt na území města Jaroměře.
2.) Všechny fyzické osoby, které vlastní na území města Jaroměře stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.
3.) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání,  které se na základě smlouvy s městem Jaroměř zapojily do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů.
4.) Fyzické osoby, které nemají hlášen trvalý pobyt na území města Jaroměře ( ale dlouhodobě se zde zdržují ) a na základě smlouvy s městem Jaroměř se zapojily do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů.
5.) Další fyzické osoby zdržující se na území města Jaroměře a nejsou uvedeny v bodech 1.) - 4.).

Článek 3
Základní pojmy

1.) Odpad  je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech.
2.) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města Jaroměře při činnosti fyzických osob s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 Pro účely této vyhlášky se rozumí:
separovaný ( tříděný ) odpad   je odpad získaný odděleným sběrem
zbytkový ( směsný ) odpad je odpad po oddělení separovaného odpadu
nebezpečný odpad je odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona 185/2001 Sb., o odpadech
objemný ( nadrozměrný ) odpad je takový komunální odpad, který nelze vzhledem k svým rozměrům uložit do běžných sběrných nádob na zbytkový komunální odpad
3.)  Sběrná nádoba je pro účely této vyhlášky nádoba určená pro krátkodobé shromažďování komunálního odpadu.
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
sběrná nádoba na zbytkový odpad je  nádoba určená ke krátkodobému shromažďování zbytkového odpadu; jedná se o plastovou nebo kovovou nádobu o objemu 110 l, 120 l, 240 l, kontejner o objemu 1100 l
sběrná nádoba na separovaný odpad ( separační nádoba) je nádoba určená ke krátkodobému shromažďování separovaného odpadu; jedná se o barevně označené kontejnery plasty - žlutá, sklo - zelená, papír - modrá
sběrná nádoba na objemný odpad je kontejner rozdělený na oddělení pro plasty, papír, sklo; bioodpad, stavební suť, nadrozměrný odpad
sběrná nádoba na velkoobjemový odpad je velkoobjemový kontejner o objemu od 3 m3 do 11 m3
sběrný pytel je oprávněnou osobou označený pytel určený ke krátkodobému shromažďování zbytkového odpadu
odpadkový koš je nádoba umístěná na veřejném prostranství  určená ke krátkodobému shromažďování malého množství drobného odpadu uživatelem veřejného prostranství
4.)   Oprávněná osoba je pro účely této vyhlášky fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zvláštních předpisů a na základě smluvního vztahu s Městem Jaroměř je určená pro zajišťování svozu  komunálního odpadu vznikajícího na území města Jaroměř.
oprávněnou osobou je také fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zvláštních předpisů, které lze předat některé vytříděné složky komunálního odpadu
 ( čl. 6, odst. 3.)

Oddíl II.
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Článek 4
Shromažďování komunálních odpadů

Do sběrných nádob na zbytkový odpad lze ukládat pouze zbytkový odpad a to tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.
Zbytkový odpad lze ukládat  též do sběrného pytle a to pouze v případech, kdy sběrná nádoba na zbytkový odpad svým objemem nepostačuje produkci zbytkového odpadu. Sběrného pytle lze využít  v místech těžko dostupných svozové technice oprávněné osoby.
Do sběrných nádob na separovaný odpad lze ukládat pouze vytříděný neznečištěný odpad, a to podle druhu označených nádob na plasty, sklo a papír.
Do mobilních velkoobjemových kontejnerů lze uložit nadrozměrný odpad, stavební odpad (cca do 100 kg ), bioodpad, plasty, sklo a papír.

Článek 5
Sběr a přeprava  komunálních odpadů

1.) Sběr zbytkového komunální odpadu je prováděn prostřednictvím oprávněné osoby určené Městem Jaroměř.
2.) Sběr zbytkového komunálního odpadu je prováděn kombinovaným sběrem, t.j. 1 x za 14 dní v zimním období ( od října do dubna ) a v letním období ( od května do září ) 1 x za týden, určené kontejnery  v sídlištních útvarech  2 x za týden po celý rok.
3.) Sběr separovaného odpadu a nadrozměrného odpadu je prováděn prostřednictvím oprávněné osoby určené Městem Jaroměř.
4.) Interval sběru separovaného odpadu a nadrozměrného odpadu je určen smluvně mezi Městem Jaroměř a oprávněnou osobou.
5.) Sběr velkého množství stavebního odpadu ( cca nad 100 kg ) nebo autovraku si fyzická osoba zajistí individuálně u oprávněné firmy ( toto není předmětem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ).

Článek 6
Třídění odpadů

1.) Do mobilních  kontejnerů na separovaný odpad a nadrozměrný odpad lze ukládat odpad určený jednotlivými odděleními v kontejneru a pouze v době asistence zástupce oprávněné firmy. Zástupce oprávněné osoby může při převzetí odpadu vyzvat  občana, aby  se prokázal dokladem, ze kterého je patrný občanův trvalý pobyt na území města Jaroměře. V případě fyzických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání či právnických osob, které se smluvně zapojily do systému zavedeného obcí může obsluha kontejneru požadovat doklad o  zapojení do systému  obce (tj. smlouva s obcí).

2.) Nebezpečný odpad lze ukládat pouze za asistence zástupce oprávněné osoby do mobilní sběrny určené ke sběru nebezpečného odpadu. Malé množství nebezpečného odpadu lze uložit i do mobilní sběrny separovaného a nadrozměrného odpadu, a to pouze se souhlasem zástupce oprávněné firmy. Zástupce oprávněné osoby může při převzetí odpadu vyzvat  občana, aby  se prokázal dokladem, ze kterého je patrný občanův trvalý pobyt na území města Jaroměře. V případě fyzických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání či právnických osob, které se smluvně zapojily do systému zavedeného obcí může obsluha kontejneru požadovat doklad o  zapojení do systému  obce.
K předání vytříděných složek ( např. papír, textil, kovy...) komunálního odpadu může fyzická osoba individuálně využít jiných oprávněných osob ( např. sběrny, lékárny ).


Oddíl III.
Povinnosti při nakládání s odpady

Článek 7
Povinnosti fyzických osob

1.)  Fyzická osoba je povinna
odkládat odpad na místech k tomu určených touto vyhláškou; tj. do sběrných nádob  uvedených  v článku 3 odstavec 3.) a místech dle článku 6 odstavec 3.)
shromažďovat zbytkový odpad pouze  do vlastních či pronajatých sběrných nádob na zbytkový odpad
odděleně shromažďovat komunální odpad, třídit ho a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a zvláštními předpisy
do sběrných nádob na separovaný odpad ukládat pouze  odpad určený označením nádoby
zajistit si s ohledem na svoji produkci zbytkového  komunálního odpadu dostatečně objemnou sběrnou nádobu nebo dostatečný počet sběrných nádob
dodržovat čistotu na stanovišti kolem sběrných nádob
dbát na technický stav sběrné nádoby na zbytkový komunální odpad  tak, aby nebránil plynulé manipulaci při sběru odpadu; při jejím nevyhovujícím technickém stavu zajistit odstranění závadného stavu nebo zajistit novou nádobu
při využití uložení zbytkového komunálního odpadu do sběrného pytle do něj ukládat takový odpad, aby nedošlo k  jeho poškození a pytel zavázat
sběrnou nádobu na zbytkový komunální odpad a sběrný pytel mezi jednotlivými sběry odpadu umísťovat tak, aby nezpůsobovaly bezpečnostní, hygienické nebo estetické závady
umísťovat sběrné nádoby a sběrné pytle s odpadem za účelem sběru odpadu v den sběru odpadu a včas a jen na dobu nezbytně nutnou
umísťovat sběrné nádoby a sběrné pytle tak, aby byly dobře přístupné, ale nebránily bezpečnému provozu na komunikacích a pohybu chodců
i.)   dohodnout se s oprávněnou osobou o stanovišti sběrné nádoby či sběrného pytle pokud produkují komunální odpad v těžko dostupných místech svozové technice oprávněné osoby

Článek 8
Činnosti oprávněné osoby pověřené sběrem komunálního odpadu

1.)   Oprávněná osoba zajišťuje:
nakládaní s komunálním odpadem od občanů města Jaroměř v souladu se zákonem č.  185/2001 Sb., o odpadech a s dalšími závaznými právními předpisy
sběr v dohodnutých sběrných dnech
čistotu na stanovištích sběrných nádob po vyprázdnění sběrných nádob
ukládání sběrné nádoby po sběru odpadu na své  místo uvedené dle čl. 7 odstavec k.)
sběr v náhradním termínu v případě neuskutečnění řádného sběru vlivem nepředvídatelných okolností a oznamuje tuto skutečnost  na MěÚ Jaroměř
poškozenému novou sběrnou nádobu v případě poškození sběrné nádoby ze strany oprávněné osoby neprodleně
vizuální kontrolu technického stavu sběrných nádob na zbytkový komunální odpad a v případě technického stavu, při kterém by manipulací s nádobou  mohlo dojít ke  jejímu zničení  ( např. uhnilé dno nádoby ) upozorňuje na toto majitele nádoby
spolupráci s občany při vyhledání vhodného stanoviště pro sběrné nádoby ( případně sběrné pytle ), a to tak, aby toto stanoviště bylo  shledáno vhodným ze strany občanů ( donášková vzdálenost ) i ze strany oprávněné osoby ( plynulost sběru, přístupnost svozové technice )


Oddíl IV.
Závěrečná ustanovení

Článek 9
Kontrolní činnost

Kontrolu a dozor nad dodržováním této vyhlášky vykonává MěÚ Jaroměř prostřednictvím odboru životního prostředí a Městská policie Jaroměř.

Článek 10
Sankce

Za porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky může příslušný orgán uložit sankci podle  zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění a zákona č. 128/2000  Sb., o obcích.

Oddíl V.
Zrušující ustanovení

Článek 11
Touto vyhláškou se ruší vyhláška č.3/1998.


Článek 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002. Na úřední desce byla vyvěšena dne 14.12.2001.

 

ing. Jiřina Jelínková                                                               
starostka města                                                                     

ing. Miroslav Soukup
místostarosta městaredakce, 19. 12. 2001, Téma: městské vyhlášky


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL