Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Informuje město své občany aktuálně ?

§ 106 o povinném informování občanů

Při prohlížení stránek Jarofora jsem narazil na možnost přejít na stránky města Jaroměře a ihned jsem ji využil. Byl jsem příjemně překvapen jejich grafickým zpracováním i nabídkou možností. Při sledování kulturních události jsem zjistil, že jsem některé z nich letos zmeškal. Až po nějaké době jsem zjistil, že poslední aktualizace stránek se konala před rokem a nabízené programy jsou z minulého roku. Též reportáž z povodní ve městě, byť velmi pěkně zpracovaná se zajímavými fotografiemi pana Ing.Čermáka a Ing.Krče je již dávno za námi. Je to velká škoda a bohužel to ukazuje na skutečnost, že vedení města nemá zájem na informování občanů i jiných zájemců o dění ve městě. Současně jsem si uvědomil, že vedení města jedná protizákonně -  neplní  povinnosti, které mu ukládá zákon č.106 /1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím z nějž cituji“

§ 2 Povinnost poskytovat informace
 (1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich posobnosti, jsou státní orgány a orgány územní samosprávy
(2) Možností dálkového přístupu pro účel tohoto zákona je přístup k informaci neomezeného okruhu žadatelů pomocí telekomunikačního zařízení  například prostřednictvím sítě Internet.

§ 5 Zveřejňování informací
(1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:
a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a  principů, za kterých provozuje svoji činnost,

b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

f) sazebník úhrad za poskytování informací,


g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací
 
(2)Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu,
údaje podle odstavce 1 písm. a) až e) začleňuje do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Z této stručné citace je vidět, že představitelé města neplní své povinnosti v oblasti informování občanů.

Dále vzhledem k začínající diskusi o jednotlivých akcích, které by se měly zahrnout do rozpočtu města na rok 2002 by  měli odpovědní pracovníci nás všechny seznámit se svými představami o skladbě rozpočtu města na rok 2002 a možná by mnoho z nás zajímalo i skladby a plnění rozpočtu na rok 2001.Ing. Zdeněk Friml, 2. 10. 2001, Téma: web Jaroměře


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL