Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Dotace na Divadlo

Ve věci vratky dotace na Divadlo se stále jedná. Otiskuji veřejný dopis starostovi a radě města na který jsem dosud nedostal odpověd.

Město Jaroměř
otevřený dopis pro starostu města radu města
Náměstí ČSA
551 01 Jaroměř

Vážený pane starosto, vážená městská rado,
obdržel jsem usnesení rady města 841/27/2004 z jejího jednání dne 27.10.2004, kterého jsem se zúčastnil, při projednávání problematiky dotace na financování rekonstrukce divadla. Se závěry z jednání zásadně nesouhlasím, neboť neodrážejí skutečný stav věci.

Zástupce města si prohlédl originály faktur ve spořitelně v Náchodě, kde byla provedena duplicitní platba. V usnesení rady č. 725/23/2004 uvádíte, že duplicitní plat- ba byla provedena proto, že jsem znovu podepsal faktury s datem 12.8.2003 a tím jsem zmátl pracovníky města.Ve spořitelně jsou však faktury, dle kterých se podruhé prováděla platba, bez mnou uvedeného data, jedná se o originály faktur z mé operativní evidence, s mou číselnou řadou, které jsem na vyžádání předal na finanční odbor města. Faktury měly být založeny na tomto odboru, jako výměna za údajné kopie. Jak a proč se dostaly k p. Brožovi nevím a nemohl jsem to nijak ovlivnit.

Dále uvádíte, že dne 12.8.2003 jsem předal na Městský úřad originály 6 faktur, což je pravda, jednalo se o 2 x 3 faktury k proplacení za práce provedené v červenci 2004. Pokud by 3 originály faktur měly být za práce provedené v červnu a již zaplacené, musel bych tento den přinést faktur 9. Toto však není podstata věci, pouze to do- kumentuje nepřesnosti při posuzování věci, které se odrazily v konečném usnesení rady města.

Při kontrole faktur na finančním odboru a u p. Brože jsem zjistil následující : 

  • všechny faktury, které jsem předával k proplacení mají naprosto stejný text, na žádné faktuře jsem neuvedl datum 
  •  podací razítko na fakturách je poprvé a jedinkrát dne 4.6.2003 o potom pouze na problematických fakturách s datem 14.8.2003 a datem likvidace od p.Brože ze dne 15.8.2003 
  • 3 faktury ve spořitelně jsou originály z mé operativní evidence, s mou číselnou řadou, stejné faktury založené v evidenci města mají úplně odlišný text mé likvidace, navíc mají dodatečně tužkou dopsanou mou evidenční číselnou řadu, kterou jsem však nepsal já 
  • problematické faktury mají na všech originálech i kopiích originály podacího razítka 14.8.2003 a originální podpis s datem likvidace 15.8.2003 od p. Brože, na jiných fakturách tomu tak není, je třeba si položit otázku proč je tomu tak ? 
  • v operativní evidenci pana Brože jsou založeny kopie původních faktur likvidovaných 4.7.2003, bez podacího razítka, bez jeho likvidace. Vedle nich jsou založeny stejné faktury, okopírované z originálů, které jsou ve spořitelně. S originálním likvi- dačním razítkem 14.8.2003 a podpisem p. Brože ze dne 15.8.2003 
  • jedinými originály, s atypickým textem mé likvidace a s dodatečně / ne mnou / dopsanými čísly mé číselné řady jsou založen v účtárně města. Jedná se o čtvrté originály, které jsem podepsal na vyžádání panu Brožovi, když jsem si od něho vyz- vedával kopie faktur, za originály předané dříve. Podpis na tyto faktury jsem dal až po datu 15.8.2003, neboť kopie s tímto originálním likvidačním razítkem a podpisem p. Brože mám ve své evidenci. Datum 12.8.2003 je na těchto třech fakturách dopsán dodatečně proto, aby před- cházel datum likvidace faktur p. Brožem. Byl jsem přesvědčen, že faktury zůstanou ve složce p.Brože, a nikdy by mně nenapadlo, že je předá opět na finanční odbor města. Kde se u p. Brože objevily čtvrté originály faktur mně není známo. 
  • p. Brož nemá ve své složce vedenou přehlednou evidenci s čísly faktur 
  • p. Brož nemá ve své evidenci vůbec založeny faktury s koncovými čísly 48,49,50,51 a 53, které město za rekonstrukci divadla zaplatilo. Z uvedených údajů vyplývá, že podstata problému je u pracovníků mětského úřa- du, v jejich nepřehledné evidenci a nedostatečné kontrole. Nemohu připustit závěr, dle kterého jsem z vytáhl ze své složky operativní evidence po uplynutí více než měsíce tři faktury a předal je na městský úřad znovu k proplacení.

Takový nepořádek jsem v dokladech v žádném případě neměl, což dokládá moje pečlivě a přehledně vedená složka faktur. Stejná pečlivost v evidenci na odboru OISMM však do dnešního dne, více než po roce od ukončení stavby a po kontrole finančního úřadu, není. O tom jsem se v minulém týdnu, když jsem porovnával příslušné doklady osobně přesvědčil. Rada města bohužel ne.

Opětovně vás proto žádám, aby závěry z jednání rady města pokud možno objektivně odrážely skutečnost a rada města nesváděla na mě prvotní příčinu nedostatků při proplácení některých prací za rekonstrukci divadla.

S pozdravem

Ing. Josef Havrda

V Jaroměři : 7.11.2004Ing. Josef Havrda, 23. 11. 2004, Téma: Dotace na Divadlo


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL