Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Komentář ke zprávě o průběhu a výsledku kontroly provedené Kontrolním výborem

Komentář ke Zprávě o průběhu a výsledku kontroly provedené Kontrolním výborem ZM Jaroměř dle plánu kontrol na rok 2005.

Kontrolní výbor prověřil smlouvy uzavřené a připravované na MěÚ Jaroměř, zprávu kontrolní skupiny projednal na svém zasedání dne 23.3.2005,schválil ji a spolu se návrhy na usnesení jií předkládá na jednání Zastupitelstva Města Jaroměř dne 24.3.2005, kde bude zveřejněna.

Protože tato zpráva řeší velmi komplikovanou problematiku, připravil jsem komentář a vysvětlivka k této zprávě.

1.Definice pojmů

 • Kontrolní výbor – ze zákona zřízený orgán Zastupitelstva města, volený a odpovědný pouze zastupitelstvu.
 • Garant nebo jinak gestor je člen vedení Města, odpovědný za určitý usek činnosti Města, v kontrolovaném případě je to pan místostarosta
  Ing. Klepsa
 • Předkladatel – vedoucí odborného útvaru nebo vedení města který podle vnitřních směrnic ručí za to, že materiál bude obsahovat všechna
  náležitosti, bude v souladu se zákony , nařízeními a předpisy na všech úrovních. V případě kontrolované smlouvy s firmou WorldTech s.r.o. je
  to místostarosta pan Ing.Klerpsa
 • Náležitosti každého předkládaného materiálu – každý materiál musí projít odborem informatiky k formální kontrole a tento odbor musí
  písemně potvrdit předkladateli, že materiál může být předán do rady nebo zastupitelstva, případně vytkne zjištěné nedostatky:
  • U připravované výdajové operace její nezbytnost k zajištění stanovených úkonů
  • Správnost operace zejméne ve vztahu k dodržení právnívh předpisů a opatření vydaných městem
  • Dodržení kriterií stanovených pro hospodárný efektivní a účelný výkon státní správy
  • Postupu a podmínek stanovených při zadávání veřejných zakázek
  • Přijtí opatření k vyloučení nebo zmírnění úprovozních, finančních a právních rizik
  • Doložení připravované operace věcně správnými, úplnými podklady a doklady
 • Zákon o obcích ukládá při všech pronájmech nebytových prostor z majetku města vyvěsit záměr pronájmu a jako součást smluv musí být
  doložka o termínech vyvěšení. Pokud tato podmínka není splněna, je smlouva o pronájmu neplatná od samého počátku
 • Zákon o zadávání veřejných zakázek určuje, že finanční plnění u smluv se vypočítává v konkretním případě smlouvy s firmou WordTech s.r.o. za
  sumu za čtyři roky což je 480 000Kč protože se jedná o smlouvu na dobu neurčitou.
 • Tento zákon dále ukládá, že veřejný zadavatel musí zadávat veřejné zakázky vždy transparentně, nediskriminačně a ekonomicky
 • Zadavatel si může upravit vnitřním předpisem pravidla zadávání zakázek do 2 000 000Kč což je hranice do které zákon nepožaduje
  vyhlášení výběrových řízení
 • Směrnice č. 19/2004 Města Jaroměř stanoví že při finančním plnění od 100 000Kč do 300 000Kč je nutno oslovit tři zájemce, při vyšším plnění
  se vyhlašuje výběrové řízení.
 • Zákon č. 128/2000Sb., o obcích dává starostovi města jako jedinnému funkcionáři právo pozastavit rozhodnutí rady a vráti je k projednání na
  zasedání městského zastuitelstva.

Pokud se týče smluv o nájmu nebytových prostor z majetku města, jsou neplatné nejen s firmou Wortech s.r.o. Pokud se týče předložení návrhu a usnesení Městského zastupitelstva ze dne 3.2.2005 o uzavření smlouvy s firmou WordTech s.r.o., Nebyl použit předepsaný postup, zastupitelé neměli dostatek informací k tomu, aby mohli odpovědně schválit uzavření smlouvy, rozhodovali se na základě jednostranných informací pana Ing.Klepsy. Na přímý dotaz jim bylo odpovězeno že není třeba výběrového řízení. Firma WordTech byla představena jako jedinná a nejlepší v oboru. V Jaroměři existuje několik firem podobného zaměření, které podnikají ve stejném oboru a déle a neměli možno se též představit. Pokud by běžný a předepsaný postup byl dodržen, nemohlo by dojít k situaci, kdy zastupitelstvo rozhodlo v rozporu se zákony a vlastnimi předpisy Města Jaroměře.

Pokud se týče následného předložení materiálu k uzavření smlouvy s firmou WordTech do rady města.

Předkladatel, Ing.Klepsa nedeodržel opět předepsaný postup. Zatajil radním připomínky informatiků a právníka města a přesvědčil je o správnosti a výhodnosti smlouvy pro město. Bez patřičných informací neměli radní možnost rozhodnout odpovědně a v souladu se zákony a předpisy.

Starosta Města, Ing.Vratislav Čermák se při jednání o firmě WordTech zdržel rozhodování, protože jeho syn vybudoval a dosud úspěšně provozuje Informační potál. Smlouva s firmou WordTech s.r.o. vlastně ukončí tuto činnost a po nějaké době příprav bude firma WordTech tento portál provozovat sama.

Protože však nebyly vzaty v úvahu připomínky informatiků a právníka města, se kterými se ztotožnil, zrušil rozhodnutí rady města o uzavření smlouvy s firmou WordTech a celou záležitost vrátil zpět k projednání do zasedání Zastupitelstva města Jaroměř.

K vlastní smlouvě s firmou WordTech. Smlouva je na první pohled nevyvážená, formálně nedokonalá a pro Město Jaroměř nevýhodná. Je to názor nejen právníka a informatiků města, ale i Mgr.Hany Moravcové z oddělení legislativy úřadu Královéhradeckého Kraje a soudního znalce Ing.Petre Hortlíka z Kostelce nad Orlicí, oba tyto materiály jsou k dispozici na Městském úřadu.

Vypracování každého z posudků zabralo specialistům dva dny. Zastupitelé, kterým byla smlouva předložena bez vyjádčení a připomínek odborníků nemohli rozhodnout odpovědně.

Oba posudky jednoznačně uvádějí, že smlouva je pro město nevýhodná a neporučují její přijetí.

Jeden zjímavý důsledek uzavření smlouvy:
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, ale vypovědět ji má město možnost poze ve třech stanovených termínech, poslední je 31.03.2006. pokud v tomto termínu nebude vypovězena, není ji možno vypovědět. K tomuto termínu má město dvě možnosti:

 • Smlouvu nevypovědět a nebude mít možnost tento právní úkon provést kdykoli v budoucnu.
 • Smlouvu vypovědět, pak by zaplatilo firmě WordTech 120 000 Kč a neobdrželo by žádné plnění.
 • Těch nedostatků a důsledků je celá řada, zde jsou uvedeny jen ty podstatné.  Ing. Zdeněk Friml, 24. 3. 2005, Téma: Informační portál města


  < zpět na seznam textů
  Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
  OL