Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Proč pan Klepsa lhal při odvolávání starosty?

Nemohu uvěřit, že pan Klepsa neváhal v jednom příspěvku použít takové množství lží. Z tohoto důvodu byly jeho příspěvky odstraněny z Jarofora. Nicméně pan Klepsa neváhal a uveřejnil jeho příspěvek jak na jaroměřském portálu, tak ve Zpravodaji. Nemohu tedy mlčet a nechat si líbit jak se snaží pošpinit moje jméno, mého otce, nebo mojí firmy.

Předem se omlouvám za délku článku, ale závažnost článku si žádá hlubší vysvětlení. Je určen všem těm, kteří chtějí pochopit celou záležitost a nedají jen na jedno chabé divadelní představení. Celý je koncipován jako odpovědi na jednotlivé díly "seriálu" pana Klepsy. Původní text od pana Klepsy je možné si zobrazit, nebo skrýt kliknutím na šedé záhlaví.

Díl 1:

V měsíci listopadu nebo prosinci minulého roku se objevuje pro mě naprosto neznámý „studentík“ Jan Kadleček. Začíná hovořit o možnostech, jak zlepšit zjednodušeně řečeno málo funkční celkový informační systém našeho města. Spoustě věcí vůbec nerozumím, musím si je nechat „překládat“ do srozumitelné řeči neodborníků. Ta vize, ta konkrétnost jednotlivých kroků, to nadšení, prostě ten tah na branku, to bylo něco, co v dobách, kdy mnohde rozhodují lidé v první řadě podle politické příslušnosti, poté podle toho, zda dotyčný nebyl jejich spolužák či někdy spolupracovník, případně zda jeho manželka nechodí s mou manželkou na kávu, si mě naprosto získalo. Rozhodl jsem se zabývat touto myšlenkou více do hloubky a intenzivně na ni pracovat. Respektoval jsem jednu zásadní věc, že s myšlenkou přišel mladý „studentík“. Do dnešního dne nikdo jiný. A protože vím, že někteří lidé si velmi rádi přivlastňují myšlenky či úspěchy druhých, hovořil jsem pouze v nevelkém kruhu členů rady města a začátkem února tohoto roku na veřejném zastupitelstvu města Kdosi mě upozorňoval na skutečnost, že zeď sestavená z otce a syna Čermákových (syn v této chvíli stále ještě je správcem portálu města) bude vysoká, široká a nahoře s ostnatým drátem. Kdo mě zná, ví, že překážky vnímám, ale nezastavuji se.

Zeď, o které pan Klepsa mluví je zdí odpovědnosti, cti, zdravého rozumu, zkušeností a lepší orientace se v problematice internetových technologií. Tato zeď, podobně jako zeď v kriminále, má chránit před nebezpečnými skutečnostmi – příkladem tohoto nebezpečí budiž návrh smlouvy se společností Worldtech – velmi negativně hodnocené právníky, soudním znalcem i odborníky z oblasti IT. Pan Klepsa se před překážkami skutečně nezastavuje. Při prosazování věcí prospěšných a správných je to bezesporu dobrá vlastnost. V případě pana Klepsy je ovšem špatné, že se nezastavuje před ničím a nediferencuje mezi bojem za věc správnou a za věc jednoznačně špatnou.

Dále popisovaná převratnost řešení a především již několikátého opakování toho, že pan Kadleček přišel jako první s nápadem něčeho nového, je prvním příkladem, kdy pan Klepsa lže (1). Myslím, že i člověk, který vůbec nerozumí informačním technologiím zaznamenal převratnou změnu na městském webu během loňského roku, kdy byly původní statické stránky transformovány na nový, pružný, internetový portál, který obsahuje velké množství informací a na jehož tvorbě se podílela jednak firma Direct, která dodala technické řešení, ale zároveň také zaměstnanci městského úřadu, kteří se aktivně podíleli na tvorbě struktury portálu a hlavně portál naplnili potřebnými daty. Od loňského roku se tedy uskutečnil zásadní průlom v oblasti internetu na městském úřadě. A myslím, že se stačí jen zeptat zástupců odboru informatiky, kdo transformaci na portál inicioval, kdo a kdy předkládal a demonstroval návrhy jak by bylo možné web přetransformovat, aby skutečně sloužil dobře občanům Jaroměře.

Ze zvukové nahrávky z jednání zastupitelstva, která byla uveřejněna na internetu, jsem si vyslechl popis řešení pana Kadlečka, který jako své revoluční řešení zhruba popsal funkcionalitu současného portálu + přidal sáhodlouhou přednášku o technologii RSS. Možná teď budu trochu citovat jednoho diskutujícího, ale RSS není nic převratného a zprovoznění RSS na současném portálu je otázkou hodiny práce. Zajímalo by mě také, kdo z návštěvníků městského webu ví, co to RSS je a jak ho používat – můj tip je maximálně 3%. Neříkám tím, že by si tím pan Kadleček přivlastnil moje řešení, neboť je to obecné řešení, které používá téměř každý portál. Chci tím říci, že popsané řešení nebylo nic nového, nic převratného, co by město v současné době nemělo.

Díl 2:

Začátkem února 2005 předkládá rada města návrh smlouvy se společností Worldtech, s.r.o. do zastupitelstva, tedy nejvyššího orgánu města. Bylo přítomno 19 zastupitelů. Snažil jsem se naprosto se všemi zápory a klady objasnit snahu o změnu k lepšímu. Proběhla diskuse. 18 zastupitelů dalo této možnosti zelenou. Pan Čermák se zdržel. Oficielně z důvodu účasti jeho syna v celé záležitosti. Neoficielně proto, že nás prý nechtěl poškodit před našimi „nekamarády“ v zastupitelstvu. To je teď jedno. Podstatné je to, že 18 zastupitelů počítalo s tím, že p. Čermák jako starosta ulehá do polohy „neutrality“. Na dalším zasedání rady dne 9. 2., kdy opětovně projednáváme předloženou smlouvu, členové rady zjišťují, že poloha „neutrality“ p. starosty není vůbec neutrální. Jako kolovrátek opakuje připomínky ke smlouvě se společností Worldtech. Stanovisko p. starosty nelze se stanoviskem ostatních členů rady spojit. Kdo by měl v tuto chvíli ustoupit? Jeden, za jehož zády stojí jeho syn nebo ostatní, kteří chtějí možnost něčeho lepšího pro město? Vím, jak bych se zachoval já. Vlastně, osobně bych se do takové situace nikdy nedostal. U p. Čermáka staršího a mladšího to ale fungovalo trochu jinak.

Projednávání návrhu smlouvy bylo zařazeno (a schváleno) až na návrh pana Klepsy do programu jednání přímo na zastupitelstvu – tj. postup jako u mimořádné události. Ne náhodou se tak podle mého názoru stalo. První věc, která se velmi hodila byla moje nepřítomnost, resp. vědomí, že se do věcí nebudu míchat, když jsem na půl roku mimo ČR. Dalším a společensky velmi těžko akceptovatelným důvodem pro zařazení projednávání smlouvy byla indispozice pana starosty z důvodu velmi smutné události v naší rodině. Otázka oficiálně a neoficiálně tu není na místě, protože zákon je jeden a ten je oficiální. Ohledně jednání rady je potřeba ujasnit ještě jednu opomíjenou skutečnost:
Za celou dobu trvání této kauzy bylo s mojí firmou komunikováno pouze 3x (2x mi otec tlumočil návrhy rady města, 1x mi byla zaslána výpověď mojí smlouvy tajemníkem městského úřadu). Nikdy jindy se mnou nikdo z odpovědných osob nekomunikoval, nepožádal mě o žádné vyjádření, ani mi neposlal jakékoliv informace o chystané smlouvě, případně o plánovaném ukončení mojí smlouvy, nikdo po mě nechtěl žádné vyjádření. Je tedy velice zajímavé jaké grandiózní závěry pan Klepsa dělá, když on sám se mnou komunikoval pouze skrze JaroForum a to formou, kterou jsem již hodnotil dříve.

Kdybych nečetl usnesení ZM na internetu, tak bych ani netušil, že se nějaká smlouva chystá. Protože mě zajímalo oč jde, podal jsem si prostřednictvím elektronické podatelny městského úřadu žádost o informace ohledně chystané smlouvy (každému občanovi to umožňuje zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění). Když jsem viděl, co je to za smlouvu, musel jsem jako občan, plátce daní a především jako informatik reagovat a varovat před touto krajně nevýhodnou smlouvou (viz můj předchozí příspěvek). Svoje připomínky a pochybnosti ke smlouvě jsem zpracoval jako službu svému městu, jako pohled člověka zasvěceného do informačních technologií. Dále mě také znepokojovala představa, že by touto smlouvou město jak mávnutím proutku vyhodilo ročně 142.800,- Kč (11.900 Kčx12) což je více jak dvakrát tolik co město stál loni zprovozněný nový informační portál.

Díl 3:

O společnosti Worldtech toho bylo napsáno mnoho. Pojďme si něco napsat o smlouvě mezi městem a Čermákem mladším. Byla uzavřena 1. 11. 1999. „Opentlena“ byla „důmyslným“ dodatkem č. 1 z jara 2004. V čem je smlouva dobrá? Je v ním předmět smlouvy, tedy co bude za odměnu vykonáno. V čem je velmi pro město nevýhodná? Podle původní smlouvy ji nelze okamžitě vypovědět pro případ hrubého porušení ze strany Čermáka. A k hrubému porušení došlo, minimálně ve dvou bodech předmětu smlouvy (překlad nových www stránek do anglické verze, aktualizace české i anglické verze www stránek). Existuje možnost tříměsíční výpovědi. Ale do toho vstupuje ten „důmyslný“ dodatek č. 1. Město se totiž zavázalo, že neposkytne třetí osobě zdrojové kódy administračního rozhraní. Tomu jsem nikdy nerozuměl, tak jsem si to nechal „přeložit“. V případě, že s Čermákem mladším bude ukončena smlouva, odebere z portálu města systém, který mimo jiné umožňuje psát, vkládat nebo mazat články, informace nebo důležitá upozornění jednotlivým zaměstnancům úřadu! O tomto nás Čermák mladší přesvědčil dne 28. 2., kdy nikdo na úřadě nemohl na portálu města nic psát ani mazat, nikdo nic nevěděl a p. Pokornému nezbylo nic jiného než čekat na odpověď Čermáka mladšího, co se vlastně stalo!

A v tomto díle začíná taktika pana Klepsy. Nebavme se o smlouvě, kvůli které vše vzniklo, nebavme se o všech výtkách, které proti ní byly vzneseny, nebavme se o tom, že chci odepsat městský internet, nebavme se o spoustě posudků, které bijí na poplach! Pojďme pošlapat a pošpinit ty, kteří nám kladou překážky v prosazování naší smlouvy.

Důmyslný dodatek smlouvy bohužel nebyl vymyšlen mnou, nýbrž paní místostarostkou Kubkovou. Mým původním návrhem byla samostatná smlouva o dílo, kterou mám ještě stále u sebe. Smlouva tímto dodatkem nebyla „opentlena“ mnou, nýbrž radou a zastupitelstvem města (usnesení rady č. 313/8/2004 „RM doporučuje ZM schválit: "Dodatek č.1 smlouvy o správě domény na internetu" ke smlouvě uzavřené dne 1.11.1999 mezi Vratislav Čermák -Direkt a Městem Jaroměř (materiál č.295/RM). Hlasování členů RM:5/0/0. a dále 5. ZM schvaluje: „Dodatek č.1 smlouvy o správě domény na internetu“ ze dne 21.4.2004 ke smlouvě uzavřené dne 1.11.1999 mezi firmou Vratislav Čermák- Direct a Městem Jaroměř (materiál č.50/ZM). Hlasování členů ZM: 19/0/1.) - Podpis Ilona Kubková, místostarostka. Zajímavý je i poměr hlasů RM i ZM. Pro dodatek hlasovali všichni radní a všichni zastupitelé mimo Vratislava Čermáka staršího.

Pokud vezmeme krátce zmiňovanou výhodu smlouvy – tj. předmět smlouvy. Popis celé aktualizace původních statických stránek na dynamický internetový portál od firmy Direct je specifikován na 7 stranách A4 + specifikace ve vlastní smlouvě (dodatku). Pro porovnání specifikace nového informačního portálu od společnosti Worldtech je ve smlouvě provedena na 2,5 řádcích formátu A4.

Nevýhoda smlouvy v podobě 3měsíční výpovědní lhůty. Tuto lhůtu požadoval v době uzavření smlouvy městský úřad a to z důvodu, aby měl v případě výpovědi smlouvy dostatečný čas na nalezení nového správce. Nikdy jsem ani na této výpovědní lhůtě netrval a když mě rada města žádala o okamžitou výpověď smlouvy, tak jsem byl ochoten na ni přistoupit.

Hrubé porušení smlouvy.Překlad nových www stránek do anglické verze“ . Dodatkem ke smlouvě byla řešena jenom česká mutace portálu. Anglická verze zůstala ve statické podobě. Aby byla smlouva porušena musel by městský úřad předložit požadavek na aktualizaci anglické verze a předložit mi materiály v češtině, které bych odmítnul zapracovat do anglické verze, nebo byl ve zpoždění. Tento bod je ve smlouvě proto, aby mohl MěÚ předkládat požadavky na změny v anglické verzi pouze v češtině. Žádný požadavek na vytvoření nových stránek do anglické verze mi MěÚ nepředložil, proto nechápu jak by mohla být porušena smlouva. A protože mi žádné požadavky na změny v anglické verzi nebyly předloženy, nemohla být smlouva porušena ani v bodě „aktualizace české i anglické verze www stránek“ – tj. další lež (2). Anglická verze je umístěna na adrese www.jaromer-josefov.cz/english, jen na ni donedávna nebyl odkaz z české verze, jelikož se, na základě dohody s odborem informatiky, plánovala zásadnější přestavba anglické verze až v době, kdy bude fungovat informační centrum, které by mělo převážně určit obsah anglické verze – tj. toho, co zahraniční turisté v Jaroměři vyhledávají. Nicméně při novelizaci portálu byl z mé iniciativy v anglické verzi aktualizován seznam organizací a kontaktů na ně. Je zajímavé, že ve smlouvě s firmou Worldtech žádná zmínka o anglické verzi vůbec není.

Administrační rozhraní. Firma Direct vytvořila pro MěÚ dynamickou internetovou prezentaci. Tato prezentace zobrazuje data uložená v databázi prostřednictvím dynamicky generovaných internetových stránek. Jakákoliv změna v datech v databázi se tedy projeví přímo do internetové stránky, resp. stránek. Aby nemuseli zaměstnanci MěÚ pracovat přímo s tabulkami v databázi dohodli jsme se s MěÚ, že bezplatně poskytnu pro správu dat administrační rozhraní Dires. Dires je projekt mojí firmy a ten poskytuji svým zákazníkům pro správu internetových prezentací, které pro ně vytvořím – tito zákazníci potom mají produkt Dires v rámci smlouvy o správě zdarma. Ostatním zákazníkům je poskytován na základě samostatné smlouvy za měsíční paušální částku. Zákazník, který má s mojí firmou smlouvu o správě tak dostává k využívání můj vlastní produkt, stejně tak jako třeba zaměstnanec firmy dostává k dispozici služební vůz. Samozřejmostí je, že pokud zaměstnanec ukončí svůj pracovní poměr s firmou, tak musí vrátit také služební vůz, tj. když město ukončí smlouvu s mojí firmou tak přijde i o možnost využívání administračního rozhraní. Protože dynamické stránky jsou distribuovány na server v podobě zdrojových kódů, které by mohl kdokoliv kdo by měl přístup na server okopírovat a vydávat je za své, byla do smlouvy vložena klauzule, která takto můj produkt poskytovaný městu alespoň smluvně ochraňuje. Zde vyvádím také pana Klepsu z omylu a dementuji jeho další lež (3), protože i bez administračního rozhraní lze přidávat a mazat články, editovat jakákoliv data. Administrační rozhraní tedy není podmínkou bezproblémového fungování internetového portálu města.

Nefunkčnost administračního rozhraní 28. 2. – Na základě zmiňovaných telefonických rozhovorů během jednání rady města chtěla rada ukončit moji smlouvu nestandardní dohodou bez výpovědní lhůty k 28. 2.. Poslední dohoda zněla, že administrační rozhraní bude poskytováno dále po dobu přibližně 3 měsíců za úplatu a to formou outsourcingu – to znamená, že administrační rozhraní bude odstraněno ze serveru města, aby mohlo být dodrženo ustanovení o zákazu přístupu třetí osoby ke zdrojovým kódům administračního rozhraní a to bude provozováno „na dálku“ ze serveru direction.cz (viz usnesení RM č. 167-4-2005-MST2-RM). 28. 2. jsem tedy na základě dohody a oficiálního usnesení rady odstavil redakční systém na doméně www.jaromer-josefov.cz a začal jej přesouvat na server direction.cz. V době přesunu rozhraní, které pracuje s daty není možné aby běžely dva systémy současně a proto nebyl systém v tuto chvíli v provozu. Na původní adrese administračního rozhraní o tom byla zpráva a o této skutečnosti jsem také informoval odbor informatiky. Elektronická forma návrhu ukončení smlouvy mi byla doručena 28. 2. v 17:48, což bylo opravdu „včas“.

Návrh ukončení smlouvy. Jen tu opět upozorním na další lež (4) pana Klepsy z diskuse v Jaroforu, kde tvrdil, že město nepožaduje ukončení smlouvy s mojí firmou – nejen že není pravdou, že by město nepožadovalo ukončení, ale město chtělo ukončit smlouvu promptně bez výpovědní lhůty. Zaslaný návrh na ukončení smlouvy o správě domény byl o 180° otočený oproti původní dohodě s radou města. Obsah dohody odporoval několika ustanovením původní smlouvy a nařizoval mi vzdát se autorských práv ke svému duševnímu vlastnictví – tj. porušení autorského zákona. Město po mě touto dohodou požadovalo, abych se vzdal práv k mému dílu a pak by mohlo být průchodné i to, že by se pod můj portál podepsal např.Worldtech, nebo pan Klepsa osobně (jen pro porozumění malé přirovnání: Město si koupí Microsoft Office a pak by žádalo po Microsoftu, aby se vzdal autorských práv k tomuto softwaru, aby ho město mohlo vydávat za svůj produkt jako např. Jaroměř Office a prodávat ho třeba dalším zájemcům). Kdokoliv prodá produkt svého duševního vlastnictví, tak k němu neztrácí autorská práva. Obraz od Piccassa bude stále od Piccassa, i když si jej koupíte za několik miliónů, CD Beatles bude stále od Beatles a koupě tohoto CD Vás neopravňuje ke kopírování a prodeji třetí straně). Dále v dohodě, kterou mi navrhlo město bylo, že předávám městu také svůj software pro administraci (Dires), který nebyl předmětem smlouvy – proč bych to dělal? Dohoda byla sepsána s jasným cílem, že ji nebudu moci akceptovat. O tom jsem informoval vedoucího odboru informatiky, aby informaci předal dalším osobám a zároveň jsem jej informoval o tom, že smlouva tedy k 28. 2. ukončena nebude a že vše zůstává „při starém“ a tudíž, že vracím administrační rozhraní na původní adresu a platí všechna ustanovení původní smlouvy. Tím, že si ze mě radní takhle vystřelili mi vznikla ztráta v podobě jednoho dne práce s migrací, kterou mi nikdo nezaplatí.

Díl 4:

V případě ukončení smlouvy s Čermákem mladším, přichází město o výše uvedenou administraci. V tom je smlouva pro město nejvíce nevýhodná. U společnosti Worldtech je tomu naopak. Vše, co vytvoří, zůstane v majetku města! To je vážený pane Čermáku ten nebetyčný rozdíl mezi tím, kdo hájí pozice města a tím, kdo hájí pozice svého nehorázně arogantního syna! Nechci komentovat Váš názor na svého syna: „Kdyby každý měl takového syna, byl by na světě ráj“. Nehodnotím totiž lidi podle titulů a červených diplomů, nýbrž podle toho, jaký je jejich charakter.

Jen bych opravil formulaci "přichází město o výše uvedenou administraci" na "město přichází o možnost využívání administrace". Jelikož není možné, aby město přišlo o něco, co nemá. Samozřejmě, že by přišlo o benefit (výhodu), kterou jsem mu bezplatně poskytoval a město s tím bylo srozuměno a souhlasilo v dodatku smlouvy. Dále by mě zajímal zmiňovaný rozdíl mezi mnou a firmou Worldtech. Ve smlouvě s firmou Worldtech není nikde řečeno, že vytvořený portál (o nějakém administračním rozhraní zde není ani zmínka) bude majetkem města. Ba naopak, formulace jako „Provozovatelem a správcem portálu je zhotovitel, který zajišťuje grafickou podobu, organizaci, správu, budování, funkčnost a zpřístupňování portálu.“, „Objednavatel se zavazuje nezasahovat jakýmkoli způsobem do portálu tvořeného zhotovitelem“, „Tvorba Informačního portálu a tím souvisejících podčástí je plně v kompetenci zhotovitele.“ spíše říká, že město nebude v konečném důsledku ani majitelem portálu, natož nějakého administračního rozhraní. Tím, že pan Klepsa tvrdí, že to co vytvoří Worldtech zůstane v majetku města, se opět snaží obelhávat občany města (5), jelikož smlouva s Worldtechem není na dílo, ale o spolupráci a z deklarované spolupráce nevyplývá žádné vlastnické právo.

Díl 5:

Pojďme se vrátit ale k městu. Při odebrání administrace je třeba někoho, kdo ji opět vytvoří. To chvíli trvá. A po tu dobu nemohou samotní zaměstnanci úřadu na portálu města nic psát ani mazat. Dnes máme řešení a jsem rád, že město se obejde bez administrace Čermáka mladšího. Co město, dle mého názoru, už nesmí nikdy připustit, je to, že zaplatí někomu finanční prostředky a příslušný produkt nezůstane v majetku města. Mám teď na mysli pouze otázku městského portálu. Čermáka mladšího jsem vyzval, aby sdělil, kolik jemu město proplatilo od data uzavření smlouvy. Napsal, že za dynamické stránky dostal Kč 70 000,-. To je opět jen 1/2 pravdy. Částka od 1.11.1999 je daleko, daleko vyšší!

Opět další lež (6) pana Klepsy. I bez administračního rozhraní lze do portálu psát, mazat, přidávat, editovat - prostě vše to, co jde s administračním rozhraním, jen s tím rozdílem, že to není tak uživatelsky přívětivé. Město zaplatilo za produkt, který se jmenoval informační portál. Tento produkt vlastní, může ho používat a firma Direct ho nemůže městu jakkoliv odebrat. Jen tak upozorňuji, že je to další lež (7). Tudíž město za svoje peníze dostalo a vlastní to co si objednalo + navíc díky smlouvě o správě má k dispozici zdarma administrační rozhraní. Díky tomu již město po dokončení nového portálu nic dalšího firmě Direct nemusí platit a taky nic neplatí i když odpovědnost za funkčnost systému ji nadále zůstala.

Pan Klepsa mě vyzval? To nevím jak mě vyzval, když se mnou nikdy nekomunikoval přímo, ale beru tedy takto jeho výzvu na JaroForu. Zde opět pan Klepsa lže (8), opět a znovu. Za dynamické stránky mi bylo zaplaceno skutečně Kč 70 000,-- ani o korunu více, ani méně. Pan Klepsa opět ukazuje, že se v problematice internetu vůbec neorientuje. Před současným portálem města existovaly statické stránky, portál jsou stránky dynamické (rozdíl si, pane Klepso, najděte v odborné literatuře). Od spuštění portálu (dynamických stránek) město nezaplatilo ani korunu. V době před spuštěním portálu (za doby statických internetových stránek) město samozřejmě platilo částky úměrné požadovaným úkonům provedeným na stránkách. Bez toho by se na stránkách nic nezměnilo, protože byly statické. Ostatně z tohoto důvodu existovala mezi městem a mojí firmou smlouva o správě domény na internetu. Pět let to fungovalo tak, že jsem od města dostal různé příspěvky, aktuality a požadavky co by mělo na stránkách být. Dostával jsem je ve formě písemné i datové, s fotografiemi i bez nich. Mou povinností bylo je zpracovat graficky, dát je do příslušné elektronické podoby a vynést na statické stránky města. Bylo to něco podobného jako když redaktor zpravodaje dělá nový zpravodaj, jenže tady to bylo pro internet.

Díl 6:

A co smlouva se společností Worldtech? Je vynikající nebo propracovaná do detailu. Ne není! Neobsahuje předmět činnosti. Proč? Protože to nechce společnost zveřejňovat z důvodu ochrany před konkurencí. Protože to je její know – how. Musí se určitě změnit i možnost města spolurozhodovat o obsahu nového portálu. Proč to smlouva neřešila? Protože řešení mělo být takové, že Čermák mladší bude nadále spravovat úřední část portálu, tedy oficielní stránky města a vedle toho společnost Worldtech bude tvořit informační portál, možnou konkurenci práce Čermáka mladšího. S tím ale Čermák mladší ústy svého otce rozhodně nesouhlasil. Kdy jsme se to dozvěděli? 23.2. při schvalování smlouvy nové. Stanovisko bylo jasné. Ve dvou přístup na portál? V žádném případě!

Smlouvu jsem dával číst několika odborníkům na IT. Jejich reakce byla vesměs stejná a prezentovaná vždy s určitou nadsázkou: „A kde že se takovéto smlouvy rozdávají, také bych si pro nějakou takovou zašel.“. Smlouva nebyla propracována do detailu, nebyl v ní předmět smlouvy a přesto ji chtěla rada schválit a kdybych nevaroval předem, že je v rozporu s mojí smlouvou, možná by se tak také stalo.
Dále ještě trochu angličtiny: „know-how“ je anglický ekvivalent „vědět-jak“. To znamená, že know-how je znalost technologií, postupů a způsobů tvorby portálu. Ve smlouvě nikdo nechce, aby bylo prezentováno know-how, ale „know-what“ – tedy Worldtech nemusí říkat jak bude portál vytvářet, ale město by mělo deklarovat, co má na portálu být. Když si objednám dům na zakázku, tak bych měl ve smlouvě mít jak bude dům velký, kolik bude mít pater,… i přesto, že společnost, která ho staví má na stavění domů know-how.

Proč jsem byl proti přístupu společnosti Worldtech na server města? Mám s městem smlouvu, podle které jsem zodpovědný za provoz městského portálu. Pokud by měl k serveru přístup ještě někdo jiný a ať chtě nebo nechtě mi v mých skriptech cokoliv změnil, smazal, tak to bude tzv. „na mojí hlavu“. Dále to bylo také z důvodu ochrany mého softwaru – vysvětleno již výše. Navíc nechápu důvod, proč by měla firma Worldtech mít přístup k serveru v době, kdy ještě nemá napsanou ani řádku kódu? Proč nemůže portál vyvíjet a testovat na svých serverech a dokončené a schválené dílo potom přesunout na oficiální doménu města, kde by buď existoval odděleně od současného portálu, nebo by jej třeba i nahradil. Pokud by Worldtech potřeboval k vývoji současnou databázi (tak jak se nám to snaží namluvit), tak je možné databázi zkopírovat na testovací server, protože vývoj a testování stejně nemůže probíhat na "ostré" (provozní) databázi. Takto byl vyvíjen i současný portál od mojí firmy. Proč by musel mít Worldtech okamžitě přístup ke zdrojovým kódům mého software? Nabízí se tu jedno vysvětlení, snaha o neoprávněné okopírování již existujícího administračního rozhraní. Firmě v začátcích by to pravděpodobně pomohlo. Důvody mohou být samozřejmě jiné, ale bohužel mě žádné jiné nenapadají.

Díl 7:

V průběhu šestihodinového jednání rady města o tomto bodu dne 23. 2. to byl pro ostatní přítomné členy rady jeden z mnoha šoků, které, ač jsme o tom ještě nevěděli, měly přijít. Po sdělení nekompromisního stanoviska p. Čermákem, jsem dvakrát se sepnutými prsty prosil starostu, před ostatními členy rady a tajemníkem, aby situaci dál nehrotil a aby zavolal svému synovi, zda je ochoten ukončit smlouvu dohodou k datu 28. 2. 2005 v klidu a míru. Nechtěl jsem, aby stránky města zůstaly na dobu například jednoho měsíce „ochromené“. Navíc jsem chtěl, aby nová společnost mohla získat přístupové jméno a heslo na portál. Bez souhlasu Čermáka mladšího to nebylo možné!

Ani já jsem nechtěl situaci vyhrotit a na ukončení smlouvy jsem přistoupil, ani já jsem nechtěl, aby můj produkt chátral a nefungoval. Zde je důležité, že si rada (sepnutými prsty pana Klepsy) zvolila mého otce jako prostředníka pro komunikaci mezi mnou a městem. Což mi připadá jako úmyslné a součást plánu na odvolání starosty. Stejně tak mi mohl přece zavolat kterýkoliv jiný radní, nebo mohl být zprostředkován konferenční rozhovor mezi mnou a všemi radními, město k tomu zařízení má. Myslím si ale, že město mělo se mnou jednat dříve a ne až v době kdy se na radě rozhoduje o nové smlouvě, které logicky musí předcházet ukončení stávající smlouvy.

Díl 8:

Po cca půlhodině telefonátu se p. Čermák vrací a sděluje. Syn je ochoten smlouvu ukončit k 28. 2., ale za pronájem administrace chce dalších 8 000,- měsíčně. Toto je ochoten udělat maximálně na dobu 2, 3 event. 6 měsíců než si město zajistí administraci novou! Nemohu na tomto místě popsat, co mi proběhlo hlavou. Jen jsem si vzpomněl na požadavky p. Čermáka, které žádal po městě, v souvislosti s převodem agendy správy městských bytů z jeho realitní kanceláře na obchodní společnost založenou městem. To sem ale nepatří. V této chvíli ostatní členové rady začínají nevěřit vlastním uším. Připadáme si jako ve špatném snu. Pan starosta ale neustupuje ani o píď!

Nevím, co je na této situaci tak šokujícího. Přistoupil jsem na požadavek rady, dokonce jsem určil i orientační cenu, za kterou budu administrační rozhraní poskytovat, aby mohla rada učinit rozhodnutí. Cena byla stanovena stejně jako u ostatních zákazníků a je cenou obvyklou. Rozhodnutí jsem musel udělat ve velmi krátké době - téměř okamžitě. Pan Klepsa již před jednáním rady věděl, co požaduje a přesto si nevyžádal žádné moje vyjádření, žádnou moji kalkulaci ani podmínky před jednáním rady. Chtěl, abych se rozhodnul během 20minutového rozhovoru uprostřed noci. Nevím, co radní očekávali, že mi ukončí smlouvu a já jim budu zadarmo poskytovat administraci, než si najdou někoho jiného – není to trochu postavené na hlavu? Starosta samozřejmě nemůže ustoupit ani o píď, protože pouze tlumočil radě moje stanovisko. A pokud tedy ostatní členové rady chtěli, aby pan starosta "ustoupil alespoň o píď", pak tedy přímo chtěli aby jednal mým jménem - což pan starosta neudělal. Není zde zcela evidentní kam byla celá diskuse směřována?

Díl 9:

Navrhuji členům rady (kromě p. Čermáka) následující variantu. Pokud město bude muset tuto měsíční částku hradit, konstatuji, že se zříkám své odměny od města a paní Kubková – místostarostka, souhlasí s tím, že se zřekne částky Kč 4 000,- ze své měsíční odměny. O výši odměny místostarostky rozhoduje rada, ale o vynulování mé odměny, jako neuvolněného místostarosty, rozhoduje zastupitelstvo. Docházíme k tomu, že vysvětlovat průběh jednání ostatním členům zastupitelstva je nemožné. Nikdo by tomu nevěřil. Přicházím s dalším návrhem, který znamená nulové náklady pro město v souvislosti s panem Čermákem mladším.

A tady začíná pan Klepsa svoji černou hru.

Díl 10:

Všech pět přítomných radních souhlasí s variantou, že každý měsíc vypracuji smlouvu o poskytnutí finančního daru, kde dárcem bude vždy radní a obdarovaným Čermák mladší. Paní Kubková daruje z vlastních finančních prostředků měsíčně Kč 2 500,-, MUDr. Houf Kč 1 000,-, Mgr. Špringer Kč 1 000,-, p. Holec Kč 1 000,- a Klepsa Kč 2 500,-. Místo sdělení p. Čermáka, že je to vše jenom legrace, jde opět zavolat svého syna, zda finanční dary bude měsíčně přijímat!!! Asi za dvacet minut se vrací...

Ano, zde bych mohl parafrázovat pana Klespu. Když jsem slyšel, že mi chce město platit za pronájem formou darů, tak jsem byl opravdu v šoku! Je toto normální situace? Proč by měl někdo darovat své peníze za provoz městského portálu? Z lásky k městu a oddanosti své funkci? Ve vší úctě - to je holý nesmysl. Už při tomto rozhovoru jsem si připadal, že mi vlastně radní nabízí jakýsi úplatek, abych dále nepitval smlouvu s Worldtechem a aby nemuseli objasňovat před zastupiteli, proč město uzavřením smlouvy s Worldtechem musí jednak této firmě, ale i Directu platit měsíční paušál. Ne to by nevrhalo dobré světlo a proto se snaží ututlat svoji chybu a vymýšlí tento ďábelský plán. Samozřejmě, že ďábelský v obou případech a to ať už bude nebo nebude mojí osobou akceptován. Peníze měly být darovány v hotovosti na základě darovacích smluv a předány mi prostřednictvím mého otce.

Díl 11:

Sděluje nám následující. Můj syn nebude chtít Kč 8 000,- měsíčně, můj syn chce „jenom“ Kč 6 000,- měsíčně! Nepřijme žádný oficielní finanční dar, peníze mu nesmíte převádět na účet! Ty peníze dáte každý měsíc, bez jakéhokoliv dokladu, do ruky mně a já mu je předám!!!!!! Pan Čermák požadoval na oficielním jednání rady města po ostatních přítomných členech rady peníze „načerno“ pro svého syna!

Zde nemohu tvrdit, že je to 100% lež, protože jsem jednání nebyl přítomen, pouze mohu říci, co jsem sdělil svému otci, aby tlumočil v radě: Postavil jsem se zásadně proti této nestandardní a pro mě zvláštní formě úhrady za pronájem software. Nemyslím, že by úhrada formou daru byla standardním postupem a nikdy jsem se s něčím takovým nesetkal a trval jsem na formě úhrady na základě vystavené faktury. Od svého otce jsem se dozvěděl, že nejprve navrhnul, že se společně s radními bude podílet na úhradě nákladů pronájmu částkou 2 000,- Kč a po dalších urážlivých výrocích některých radních oznámil, že celou částku uhradí sám. Zvolený způsob jednání rady s mojí firmou považuji za velmi nevhodný a zavádějící. Ačkoliv jsem již 14. 2. (tedy více než týden před zmiňovaným jednáním rady) informoval Městský úřad, že pokud bude smlouva s Worldtechem uzavřena v plánovaném znění, poruší tím město smlouvu s mojí firmou, byla ponechána diskuse na toto téma až na dobu uprostřed noci (přičemž tady ve Finsku je ještě o hodinu více) a moje rozhodnutí bylo vyžadováno okamžitě. Zajímalo by mě, kdo jiný by uprostřed noci na pochybný způsob obdarování od lidí, kteří mě v době předcházející urážlivě napadli, přistoupil.

Díl 12:

To, že jsem okamžitě tuto variantu rezolutně odmítl, to, že všichni členové rady (kromě p. Čermáka) sedí s rukama v dlaních, to, že MUDr. Houf tím nejdůraznějším způsobem sděluje: „To se nestydíš, to tě hanba nefláká“, to všechno je nic proti tomu, co se odehrává uvnitř každého z nás, včetně osoby pana tajemníka. Nikdo tomu nechce věřit, ale je to bohužel tak! Nevím, zda to bylo po 15 nebo 30 minutách, kdy p. Čermák sděluje, že tedy ty peníze uhradí pro svého syna sám, protože pro studenta je to hodně peněz. V té chvíli už totiž není pět minut po dvanácté, v tu chvíli se ciferník přetočil a pérko důvěry v našeho starostu, po jehož boku v dobrém i zlém jsme stáli více než 2 roky, se nenávratně přervalo!

Možná, že do dlaní si každý z radních přeříkával, co se stane, když se hold nepodaří prosadit smlouvu s Worldtechem, jaké to pro něj bude mít důsledky. Jednoznačné – morální - kdy v očích mnoha voličů klesli po zasedání zastupitelstva velice nízko. Pan Klepsa zde vlastně připouští, že žádná nabídka jim není dobrá a že šlo jen a pouze o tu hru. Rezignaci starosty na jakékoliv další jednání se po tak dlouhém jednání nedivím, protože cílem radních rozhodně nebylo vyřešit problém.

Díl 13:

Je v tuto chvíli důležité, co je ve smlouvě s firmou Čermák mladší nebo ve smlouvě se společností Worldtech? Je to důležité, ale o tom to už vůbec není. Celou tu dobu od 16.2.2005 jsem se nechával urážet těmi, kterým o koryto šlo do poslední vteřiny, ale také těmi, co se ani neumí podepsat. Slíbil jsem, že s pravdou vyjdu na veřejnost až v den konání zastupitelstva. Bylo to moc těžké, číst o sobě, že děláte prasárny, ledabylou a nesmyslnou práci, že berete úplatky, že jste příbuzný p. Kadlečka, že tutlám, mlžím, lžu, že jsem zřejmě jednatelem nebo tichým společníkem společnosti Worldtech, že jsem dobrým žákem, pro mě osobně mrtvého politika, Grosse, že jsem byl členem KSČ, že jsem nyní modrým ptákem, atd., atd. Z dílu č. 11 je zcela zřejmé, o co komu vlastně šlo!

Osobně si myslím, že v současné době se Jaroměř propadla velmi hluboko, co se týče chování představitelů města. Za tak tragické nepovažuji ani odvolání svého otce, který si takovéto nevkusné pošpinění nezaslouží, ale jakožto politik musí s podobnými věcmi počítat. Další spolupráce se současným kolektivem radních by bylo plýtváním jeho schopnostmi a časem. Za tragické ovšem považuji to, že člověk, který úmyslně prosazuje nevýhodné věci pro město, lže téměř v každém prohlášení, nezvládá jakékoliv vypjatější situace a vyjadřuje se vulgárními výrazy se stal novým starostou města.Vratislav Čermák, ml., 27. 4. 2005, Téma: Odvolání starosty


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL