Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Občanům Jaroměře a Josefova

Prohlášení odvolaného starosty města.

Řada lidí, kteří mě potkávají, se mě ptá, proč jsem byl odvolán z funkce starosty a proč nevysvětlím lidem jak to vše vlastně bylo. Slíbil jsem totiž, že do doby než Policie ČR ukončí výslechy všech dotčených osob nebudu dělat žádná prohlášení, abych nikoho neovlivňoval. No a ten čas přišel až teď.

Podle mě vše začalo dnem, kdy ing. Klepsa vyslovil své přání stát se druhým místostarostou. Jeho přání bylo vyhověno a od té doby se datují drobné neshody mezi námi dvěma. Vyvrcholení nastalo při schvalování  již třetí smlouvy s firmou WorldTech. Celou kauzu jsem shrnul v následujících deseti bodech.

  1. Na podzim roku 2004 začaly rozhovory jednatele firmy WorldTech pana Kadlečka se zastupitelem a místostarostou města ing. Klepsou. I když ing. Klepsa neustále zdůrazňuje, že informačním technologiím vůbec nerozumí, nadchnul se pro toto dosud neznámé řešení  informačního portálu tak, že ho až nezvykle silným způsobem začal prosazovat při jednáních rady a zastupitelstva města. Podezřelé na celé věci je i to, že firma WorlTech, která existuje asi jeden rok, dosud žádný informační portál nevytvořila ( alespoň podle presentace firmy) a kromě ing. Klepsy, MUDr. Houfa a pana Holce nikdo neví, jak tento portál bude vypadat s odůvodněním, že je to know how firmy WorldTech.
  2. Pro úplnost uvádím, že stávajícím správcem městského portálu je firma mého syna, Vratislav Čermák – Direct, která jej spravuje od roku 1999. Smlouvu s firmou Direct uzavřela bývalá starostka města ing. Jelínková. K této smlouvě byl uzavřen dodatek č.1, který byl dne 12.5..2004 schválen zastupitelstvem města. Dodatek byl schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů, já jsem se z důvodu střetu zájmu, který jsem předem ohlásil, jako jediný při hlasování zdržel.
  3. Smlouvu s firmou WorldTech, která nebyla projednaná v žádné komisi, zpracoval a předkládal ing. Klepsa. K této smlouvě jsem měl řadu připomínek, z nichž ty nejzávažnější jsou: nebyly vzaty v úvahu připomínky právníka, v rozporu se zákonem chybělo vyjádření hlavní účetní a správce rozpočtu, na předmět smlouvy neproběhlo výběrové řízení, smlouva je po 31.3.2006 nevypověditelná, předmět smlouvy není dostatečně specifikován (deklarována pouze spolupráce), na městském portálu bude i komerční část, město si nebude moci říci jak, bude portál vypadat a co na svém webu bude mít, metropolitní síť je ve smlouvě zmíněna pouze jako pojem. Přijetí této smlouvy bez ukončení smlouvy se stávajícím správcem by bylo porušením smlouvy ze strany města. Uvedenými připomínkami nebyly hájeny zájmy mého syna, jak to s oblibou prezentuje ing. Klepsa, ale zájmy města, protože mám dostatek negativních zkušeností se špatně uzavřenými smlouvami města z minulosti. Doplním, že firma Direct, od doby kdy vytvořila dynamický portál, má podle smlouvy sice odpovědnost za funkčnost portálu, ale nemá dojednaný žádný fakturační paušál, takže nic městu nefakturuje.
  4. Mé připomínky ke smlouvě s firmou WorldTech byly předmětem jednání kontrolního výboru města Jaroměře. Ze zprávy kontrolního výboru vyplývá, že smlouva je pro město nevýhodná. Při kontrole se též zjistilo, že i dvě dříve uzavřené smlouvy s firmou WorldTech, na pronájem nejprestižnějších výškových bodů ve městě, byly uzavřeny v rozporu se zákonem. Závěry kontrolního výboru, právníka i mé plně potvrdila Mgr. Hana Moravcová, vedoucí legislativního a právního oddělení KÚ v Hradci Králové. To, že smlouva je pro město nevýhodná a rizika z realizace vysoká potvrdil i znalecký posudek č. VT-2-2005 soudního znalce ing. Petra Hortlíka, který nedoporučuje statutárním orgánům města takovou smlouvu podepsat.
  5. Po skončení rady dne 23.2.2005, když zapisovatelka paní Obhlídalová odešla domů, proběhla velmi nepříjemná diskuse týkající se vyrovnání za programy administračního rozhraní, které nejsou majetkem města a nebyly předmětem díla ve smlouvě s městem Jaroměř. Chtěl jsem, aby stávající smlouva byla vypořádána a aby nedošlo k ochromení fungování stávajícího portálu. Ing. Klepsa mě vyzval, abych zatelefonoval svému synovi a zeptal se ho, zda-li je ochoten ukončit smlouvu dohodou k 28.2.2005 a kolik by požadoval za možnost využívat tento programový produkt.
  6. Po několika telefonátech došlo postupně k těmto návrhům. Firma WorldTech bude vytvářet nový portál na svém serveru, nebo na demo doméně a firmě Direct bude dána výpověď s tříměsíční lhůtou. Po dokončení díla se portály na městské doméně vymění a dále bude fungovat portál od WorldTechu. Výhodou těchto návrhů je, že kromě platby WorldTechu to nic dál město nestojí. Ing. Klepsa tyto návrhy zamítá a požaduje ukončení smlouvy s firmou Direct k 28.2.2005. Další varianta byla, že se smlouva tedy ukončí k 28.2.2005 a město si programy administračního rozhraní pronajme za částku 8.000,- Kč měsíčně. Částka bude městu fakturována na základě řádně vystavené faktury. Ing. Klepsa i tuto variantu zamítá, nechce žádnou fakturu pro město  a navrhuje jakýsi dar radních, který jsem já dodnes nepochopil. Tomuto řešení nerozuměl ani můj syn a proto tento návrh ing. Klepsy odmítl. Nechápal proč se radní brání úhradě na fakturu a navíc se mu zdál tento způsob úhrady velmi pochybný. Neuměl si představit jak by takové dary v budoucnu objasňoval, kdyby se ho na ně někdo ptal, případně co by bylo jejich předmětem. Na částku 8.000,- Kč se měli složit jednotliví radní, já jsem byl z výčtu přispivatelů vyloučen. Za této situace jsem prohlásil, že i já, jako člen rady města, jsem ochoten přispět částkou 2.000,-Kč, čímž se celková částka pro ostatní radní snížila na 6.000,-Kč. Po urážlivých výrocích ing. Klepsy a MUDr. Houfa jsem prohlásil, že celou částku zaplatím sám. Pokud se mám vyjádřit k tomu, zda se jednalo o hotovostní platbě, a že bych ji v zastoupení svého syna přijal je pravda, ale že by to bylo bez potvrzení rezolutně popírám. Pro vysvětlení dodávám, že můj syn je v současné době mimo naší republiku, protože studuje ve Finsku.
  7. Při těchto jednáních jsem byl pod silným psychickým nátlakem. Snažil jsem se, aby případ byl co nejdříve vyřešen a za co nejlepších podmínek pro město. V té době to nebyl ani jeden měsíc co mi zemřel můj otec a ani tato skutečnost nebránila MUDr. Houfovi ve výroku abych se na jeho smrt nevymlouval.
  8. Není bez zajímavosti, že pět dnů před tímto jednáním, tedy 18.2.2005, mi volal ing. Klepsa na  mobil a oznámil mi, že pokud neodsouhlasím smlouvu s firmou WorldTech, tak mě zničí, že jako starosta skončím a jestli budu kandidovat na senátora, tak se postará abych jím nebyl. Dále mi řekl, že pokud mě bude někdo z úředníků MěÚ podporovat, jako třeba pan Pokorný, tak že ho z úřadu vyrazí a že se postará o to, aby WorldTech tu smlouvu dostal !!!
  9. Na 10.3.2005 jsem pozval 11 zastupitelů naší koalice k jednání o řešení vzniklé krize. Hned v úvodu jsem byl ing. Klepsou tak hrubě urážen, že jsem z jednání musel odejít. Jak potom těmto zastupitelům ing. Klepsa situaci popsal nevím, ale soudě podle výsledku hlasování na zastupitelstvu jich přesvědčil tolik, kolik jich přesvědčit potřeboval.
  10. Než si každý z Vás podle svého rozumu odpoví na otázku: „Proč jsem byl odvolán z funkce starosty?“, odpovězte si ještě na tyto tři podotázky: „Kdo tuto aféru rozpoutal, s jakým cílem a kdo z toho měl užitek?“  Celou tu dobu se sám sebe ptám: „Proč jsem byl odvolán lidmi z vlastní koalice?“  Na ni mám pouze jednu jedinou odpověď. Nenaplněné ambice pana Klepsy, kvůli kterým dokázal poplivat a pošlapat přátelství s člověkem, který mu tolik důvěřoval.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mi vyjadřují podporu a děkují za odvedenou práci. Těch lidí není málo. Chtěl bych Vás všechny ubezpečit, že jsem svou práci dělal poctivě, nikoho jsem nezvýhodňoval, nedělal jsem žádné machinace, nic jsem nezpronevěřil. Jsem přesvědčen, že i výsledek ing. Klepsou podaného trestního oznámení potvrdí mou nevinu.Ing. Vratislav Čermák, 8. 5. 2005, Téma: Odvolání starosty


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL