Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Oprava josefovského hřbitova

Vyjádření Ing. Vratislava Čermáka k článku Jiřího Klepsy uveřejněného v Infoservisu 10/2006.

Město nebude mít nikdy dostatek vlastních finančních prostředků, aby  realizovalo potřebné opravy svých hmotných investičních majetků a zajistilo výstavbu nových. Proto je nutné, aby vedení města a jeho úředníci hledali možnosti, jak zajistit co největší příliv peněz do městské pokladny, aby se z oprávněných požadavků na opravy a novou výstavbu udělalo co možná nejvíce.

O to jsem se snažil i já když jsem byl ve funkci starosty města a myslím si, že úspěšně. Jednou z dnes velmi skloňovaných akcí je oprava josefovského hřbitova, na kterou se nám podařilo získat více jak devět miliónů  korun stoprocentní státní dotace. S novým vedením odboru investic panem ing. Mikulkou a panem Plecháčem, kteří na úřad nastoupili po vynuceném odchodu pana Macáka a pana Štádlera a  za odborné pomoci pana Václava Nováka jsme s nadšením zpracovali potřebné žádosti, tabulky, přílohy, projekty, vyjádření, výkazy a následně se pustili do této opravy.

Při opravách památek se nedá dopředu přesně naplánovat rozsah potřebných prací a proto byly v žádosti o dotaci, v souladu s metodikou Ministerstva obrany, uváděny maximální hodnoty rozpočtovaných položek s tím, že při vlastní realizaci nebudou překročeny, spíše se dalo předpokládat, že v některých případech nebudou plně čerpány.

Vlastní oprava probíhala za součinnosti projektanta a dodavatele prací firmy Torkret, subdodavatele firmy Polák, poskytovatele dotace Ministerstva obrany a investora akce Města Jaroměř.  Na hřbitově normálně probíhaly kontrolní dny, dokonce dvě kontroly provedli i samotní zástupci Ministerstva obrany. Výsledek kontrol byl vždy stejný, vše bylo v pořádku.

Po nástupu ing. Klepsy do funkce starosty se začalo s prověřování všech prací, které se do té doby na hřbitově provedly.  Zjistilo se,  že na hřbitově je provedeno více prací než bylo plánováno pro první etapu, ale nebyla provedena oprava zdi mezi starým a novým hřbitovem, která naopak v první etapě provedena být měla. V mnou podepsaném protokolu o předání 1.části hřbitova byla uvedena neprovedená oprava zdi, ale nebyly tam zase uvedeny již provedené opravy, které se měly dělat až v druhé etapě.  Toto zjištění předložil pan ing. Klepsa zastupitelstvu.

Vše je dáváno za vinu mně, jako tehdejšímu starostovi, ale každému musí být jasné, že starosta není ten, který práce přebírá, chodí s metrem, přeměřuje a následně vyplňuje protokoly. Starosta jako statutární zástupce města tyto protokoly podepisuje. Uznávám,  chyba to byla, ale  práce na opravě hřbitova byly v  polovině a závěrečný protokol s kontrolou všech provedených prací měl být  sepsán a podepsán až  na konci roku 2005. Situace se řeší vratkou do státního rozpočtu ve výši cca 650 tis Kč, i když  si myslím, že se mohla řešit převodem prací do druhé poloviny realizace opravy hřbitova a nebo změnou prací formou dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.

Na konci roku 2005 podepisuje ing. Klepsa závěrečný protokol, kde se konstatuje, že oprava hřbitova je provedena bez nedostatků a v souladu s podmínkami pro přidělení státní dotace. Asi v březnu 2006 upozornil ing. Kaiser, že na hřbitově nejsou provedeny opravy všech náhrobků. Pan ing. Klepsa se dopouští stejné chyby jako já, tentokrát však již v závěrečném protokolu akce. Podepsal, že byly provedeny a proplaceny práce, které ve skutečnosti provedeny nebyly. A světe div se. Opět je to dáváno za vinu mně, že jsem vyhotovil špatnou smlouvu. Namítám, že smlouvu jsem nevypracoval já. Smlouvu schválila celá rada, včetně ing. Klepsy a já ji jako statutární zástupce města musel podepsat.

Ve smlouvě je uvedena rozpočtovaná položka „soubor náhrobků“ bez bližší specifikace. Dodavatel konstatuje, že soubor náhrobků opravil. Fakturovaná a proplacená částka však odvedené práci neodpovídá. V dubnu 2006 končí Ministerstvo obrany kontrolu splnění podmínek čerpání státní dotace s výsledkem, že je vše v pořádku. Ale ono to v pořádku nebylo. Co dělat. Já jsem doporučil jednat s dodavatelem prací s cílem, aby fakturovaná částka a provedené dílo byly v souladu.  Smlouva i dotace v rozpočtované části „soubor náhrobků“ by byly dodrženy a fakturace by odpovídala provedeným pracem. Ochotu o této věci jednat projevil i dodavatel. Na hřbitově by se opravilo více náhrobků, vše by bylo v souladu a město by nemuselo vracet žádné peníze.

Ing. Klepsa situaci řešil jinak. Na  ČVUT v Brně nechal zpracovat posudek, ze kterého vyplynulo, že náhrobky nebyly opraveny všechny. Na Ministerstvo obrany oznámil, že kontrola jejich pracovníky nebyla správně provedena a výsledek jejich kontroly neodpovídá skutečnosti, jako důkaz jim posílá znalecký posudek. Tutéž zprávu podává i na Finanční úřad. A zase se vrací a budou vracet peníze a možná nám bude předepsáno i penále. Jsme první město v republice, které se samo udává namísto toho, aby udělalo řešení, kterým se zjištěné nedostatky napraví.

No a na závěr bych se chtěl vyjádřit ještě k zaměstnancům úřadu, jmenovitě odboru investic a regionálního rozvoje. Nedivím se, že tito lidé udělají chybu. Pracují pod nepřiměřeným tlakem a ve stresu. Na zapracování není čas, protože než dojde k zapracování už odcházejí. Jenom v tomto volebním období je zde již čtvrtý vedoucí ( pan Macák, ing. Mikulka,  ing. Zachař,  ing. arch. Zavřelová). Za ne běžných situací z odboru odešli pan Macák, pan Štádler, pan Plecháč, ing. Kaiser, ing. Zachař,  pan Vejnar. Možná by to někdy místo tvrdé ruky, strachu a postihů chtělo více důvěry, lidskosti a pochopení.Ing. Vratislav Čermák, 14. 9. 2006, Téma: Infoservis 10/2006


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL