Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Má zkušenost s jednáním se starostou a místostarostkou města

Vážení občané Jaroměře, kvapem se blíží komunální volby a protože mně není lhostejné, kdo a jak spravuje věci veřejné a hospodaří s penězi daňových poplatníků, dovolte mi, abych Vás seznámil s obsahem sporu, který jsem vedl s městem Jaroměř potažmo přímo se starostou města ing. Klepsou, a který eskaloval až k podání žaloby na Okresní soud v Náchodě.

Nyní stručně k meritu věci:

V roce 1999 došlo mezi mnou a mojí matkou Martou Hronovskou k nedorozumění, kterému jsem nevěnoval až takovou pozornost. V roce 2005 se matka přiznala, že veškerý svůj majetek a byt v osobním vlastnictví darovala v roce 1999 městu Jaroměř, které jej přijalo aniž by tato skutečnost byla  projednána a schválena zastupitelstvem města, jak tehdy ukládal platný zákon. Darovací smlouva byla proto pro rozpor se zákonem neplatná od samého počátku a město Jaroměř se tudíž nikdy vlastníkem předmětného bytu ani movitých věcí nestalo. Moje matka, aniž by tuto skutečnost znala, mne požádala, abych došel za starostou ing. Klepsou, zda by bylo možné byt vrátit. Svého kroku prý velice lituje, a proto napsala starostovi žádost, se kterou jsem ho osobně navštívil. Starosta ing. Klepsa si přede mnou nechal okamžitě předložit veškeré zápisy z jednání zastupitelstva od data sepsání darovací smlouvy a ještě několik měsíců poté, avšak z žádného zápisu nevyplynulo, že darovací smlouva byla projednána a schválena zastupitelstvem. Poté jsme se rozešli s tím, že ing. Klepsa mě bude informovat, co se s tím dá dělat.

V červnu roku 2005 jsme se s manželkou zúčastnili zasedání Zastupitelstva města Jaroměř, kde jeho členové jednohlasně neschvalují darovací smlouvu a starostovi ukládají jednat o způsobu vrácení daru paní Hronovské s Katastrálním úřadem v Náchodě. Jak vyplynulo z dalších jednání zastupitelstva, na doporučení rady města schvaluje vrácení bytu darovací smlouvou. Z uvedeného postupu vyplývá povinnost obdarovaného zaplatit darovací daň. Protože se jednalo o protiprávní postup, požádal jsem matku o plnou moc pro zastupování ve sporu s městem Jaroměř. Je naprosto pochopitelné, že matka žádnou darovací daň nechtěla platit na základě neplatné darovací smlouvy. Starostovi ing. Klepsovi i zastupitelům jsem napsal obsáhlý dopis, ve kterém jsem je informoval o nelegitimním postupu a současně jsem předložil veškeré tehdy platné právní normy včetně judikatury Ústavního soudu. Zároveň jsem starostu ing. Klepsu upozornil, že pokud dojde k vrácení bytu způsobem, jaký schválilo na jeho doporučení zastupitelstvo, podám žalobu k soudu. Jaké bylo moje překvapení, když jsme za matkou přijeli a ta nám sdělila, že ji navštívil ing. Klepsa s jeho kolegyní (místostarostkou) a kterému podepsala odvolání plné moci a darovací smlouvu, které si připravené přinesli s sebou. Nejenže mě starosta coby obecného zmocněnce mojí matky v dané kauze od počátku ignoroval, ale licoměrně jí tvrdil, že jsem drzý a sprostý, že se se mnou nedá jednat a že chci byt pro sebe. Svým jednáním ji tak vystressoval, že plnou moc odvolala a darovací smlouvu podepsala a přitom si vůbec neuvědomovala právní důsledky svého kroku. Tvrdila mně, že nic platit nemusí, že by to muselo být uvedeno v darovací smlouvě. Ing. Klepsa samozřejmě s tímto kalkuloval, zneužívaje jejího stáří (83 let), značné nedoslýchavosti i neschopnosti vnímat a racionálně zvažovat důsledky svého kroku. Byl si přitom moc dobře vědom, že se mnou by nepochodil. Jednáním starosty jsem byl donucen podat žalobu o určení vlastnictví k Okresnímu soudu v Náchodě na základě plné moci, kterou mně matka opětovně dala. Po několika soudních stáních, zejména vinou obstrukcí ing. Klepsy, Okresní soud v Náchodě dne 22.8.2006 rozhodl, že žalobkyně Marta Hronovská byla ve sporu úspěšná (jak jinak) a žalovaný (město Jaroměř) je povinen nahradit žalobkyni náklady soudního řízení ve výši 4.800,-- Kč. A to nevím, kolik činí palmare advokátovi, který město ve sporu zastupoval. Všichni víme, jak jsou právní služby drahé.

Jednání starosty je naprosto nepochopitelné pro ty zastupitele, kteří ctí právo, s věcí se podrobně seznámili a nezvednou ruku pro jakýkoliv návrh. Město Jaroměř zbytečně vynaložilo nemalé finanční prostředky díky neústupnosti ing. Klepsy.

V případě, že by byl realizován záměr města darovat byt mojí matce na základě darovací smlouvy, příjemcem darovací daně (cca 47.000,-- Kč) by byl stejně příslušný finanční úřad a město Jaroměř by žádným způsobem z toho neprofitovalo. Vzhledem k tomu, že nikdy vlastníkem předmětného bytu nebylo, neutrpělo by žádnou újmu, pokud by přistoupilo na mimosoudní a administrativní narovnání způsobené pochybením představiteli města.

Jednání starosty ing. Klepsy vykazuje znaky trestně právní a směřuje k naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele, spočívající v úmyslu způsobit škodu neodůvodněně zaplacenou daní darovací z hodnoty bytu. Další právní kroky pečlivě zvážím a nevylučuji, že podám trestní oznámení. Co mi však vadí nejvíc, je licoměrnost a bezskrupulózní jednání, kdy do poslední chvíle i před soudem obhajoval svá pochybná stanoviska a ještě se neštítil mě dehonestovat, jaký jsem amorální a jaké mám vztahy s mojí matkou (vše je zaprotokolováno v jeho svědecké výpovědi). Na můj dotaz před soudem, proč mě od počátku ignoroval jako obecného zmocněnce ve sporu, odpověděl, že podpis plné moci je zfalšovaný, a proto nepovažoval za nutné se mnou v dané věci jednat. Přitom stačilo, aby si tuto skutečnost zjistil na Krajském úřadě v Hradci Králové, kde byla plná moc ověřena.

Vážení občané,
v nastávajících komunálních volbách se bude rozhodovat, kdo a jak bude řídit správu věcí veřejných pro blaho Vás všech, jak efektivně bude nakládat se svěřenými prostředky, a v neposlední řadě to, jak bude ctít náš právní řád. Volte proto takové osobnosti, které shora uvedené atributy splňují.

Přeji Vám v následující volbě to nejlepší a jsem s pozdravem

Hronovský Kamil
E. Beneše 1414
500 12   Hradec KrálovéHronovský Kamil, 17. 10. 2006, Téma: Komunální volby


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL